BRC

Standard BRC - został opracowany po raz pierwszy w 1998 roku przez British Retail Consortium. Był odpowiedzią na potrzeby przemysłu spożywczego i skierowany do oceny producentów wytwarzających produkty spożywcze pod własną marką supermarketów.
Standard BRC został zaprojektowany tak aby był filarem pomocnym dla detalistów i właścicieli marki, w przypadku oskarżenia o nienależytą staranność podczas procesu produkcji. Prawo Żywnościowe Unii Europejskiej nakłada na detalistów i właścicieli marki prawną odpowiedzialność za markę.

W krótkim czasie Standard stał się bezcenny dla organizacji, a także był (i ciągle jest) postrzegany jako kryterium najlepszej praktyki w przemyśle spożywczym. Właśnie ten fakt oraz używanie Standardu poza Wielką Brytanią spowodowało przekształcenie go w Standard Globalny. Obecnie używany jest nie tylko do oceny dostawców detalistów ale służy również jako wytyczne do budowy programu oceny dostawców oraz producentów markowych produktów.

Większość detalistów i właścicieli marki z Wielkiej Brytanii, Europy, a nawet świata podejmują współpracę tylko z dostawcami, którzy posiadają odpowiedni certyfikat Standardu BRC.

Podążając za sukcesem i powszechną akceptacją BRC- Global Standard Food, British Retail Consortium opublikowało pierwsze wydanie Standardu Opakowań w 2002 roku, kontynuując je Standardem Produktów Konsumenckich w 2003 roku i kończąc Standardem Przechowywania i Dystrybucji w 2006 roku. Każdy z wymienionych Standardów jest regularnie przeglądany i aktualizowany.

4 stycznia 2008 roku ukazały się aktualizacje Standardu Bezpieczeństwa Żywności: BRC- Global Standard Food (Issue 5) i Standardu Produkcji Opakowań: BRC- Global Standard for Packaging and Packaging Materials (Issue 3). Oba standardy różnią się od poprzednich liczbą innowacji, które są wynikiem dokładnych i rozległych konsultacji. Innowacje obejmują:

 • Jaśniejsze i uszczegółowione wymagania systemu
 • Większe skoncentrowanie na analizie potencjalnych zagrożeń
 • Nowe i specjalnie zaprojektowane szkolenia
 • Zwiększony nacisk na zaangażowanie wyższego kierownictwa w celu osiągnięcia zadowalającego systemu zarządzania jakością.

Nowa edycja BRC Global Standard for Food Safety (Issue 5) – BRC Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności (Wydanie 5) – została opublikowana 4 stycznia 2008 roku. Najnowsza aktualizacja powstała w skutek gruntownej rewizji wydania 4-go. Dokładnemu przeglądowi zostały poddane klauzule dostarczające wskazówek dla przedsiębiorstw branży spożywczej i audytorów oceniających Standard BRC.

Wszystkie zmiany w zrewidowanej edycji zostały oparte na szczegółowych i ekstensywnych konsultacjach z międzynarodowymi przedsiębiorstwami. Najważniejsze z nich to:

 • Opcjonalne niezapowiedziane audity
  Teraz już są dostępne dla przedsiębiorstw, które uzyskały wynik A lub B podczas normalnego audytu. Pozytywne przejście niezapowiedzianego auditu jest nagradzane * w przeciwieństwie do wyników A, B lub C.
 • Plan ocen
  Został wprowadzony bardziej rygorystyczny plan ocen dla wyników B, C i D. Teraz jednostki certyfikujące są zobowiązane dokonać ponownej wizyty w ciągu 28 dni aby sprawdzić działania korygujące przy uzyskaniu wyniku C. Dodatkowo została zredukowana częstotliwość auditów do 6 miesięcy.
 • Kategorie produktów
  Kategorie produktów zostały przejrzane i zaktualizowane. Skorelowane zostały wymagania co do osoby auditora ze skutecznością auditu. Opublikowana lista kategorii produktów jest oparta na technologii produkcji.
 • Format raportu
  Format raportu został zaktualizowany w celu zapewnienia przejrzystości informacji dla użytkownika i właściciela raportu.
 • Kwalifikacje auditora
  W Standardzie zostały zawarte szczegóły dotyczące wymagań w stosunku do osoby auditora. Ma to na celu zapewnienie przejrzystości i pozwolenie przedsiębiorstwom na weryfikację kwalifikacji auditora.
 • Klauzule wymagań
  Wymagania zostały przejrzane i rozszerzone z 270 (w wersji 4 Standardu) do 326. Mają one na celu zapewnienie szczegółowych i jasnych wskazówek do ich interpretacji przez przedsiębiorstwa i jednostki certyfikujące. Konkretne odniesienia zostały zawarte w:
 • Zaangażowanie kierownictwa i ciągłe doskonalenie (klauzula 1):

Na zaangażowanie kierownictwa i ciągłe doskonalenie został położony nacisk już podczas tworzenia efektywnego planu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Wysoki priorytet jest postawiony na zewidencjonowanie zaangażowania wyższego kierownictwa. Pojawiły się dodatkowe wymagania dotyczące procesu auditu, zakładają one: utrzymanie certyfikatu, obecność wyższego kierownictwa na spotkania auditowych i zapewnienie efektywnych działań korygujących w przypadku wykrycia niezgodności.

 • Plan HACCP- Zapewnienie bezpieczeństwa żywności (klauzula 2):

HACCP został ekstensywnie i wyczerpująco przejrzany. Zawiera wskazówki dla przedsiębiorstw w celu zapewnienia gruntownego przeglądu systemu HACCP zgodnie z zasadami Codex Alimentarius.
oWymagania dotyczące obchodzenia się z materiałami specyficznymi- Materiały zawierające alergeny i Identity Preserved Materials (klauzula 5.2)
Wyjaśniając obawy przemysłu i konsumentów została przeprowadzona wyczerpująca aktualizacja wymagań dotyczących obchodzenia się ze specyficznymi materiałami. Teraz klauzula zawiera 2 podsekcje: Materiały zawierające alergeny iIdentity Preserved Materials. Wymagania zakładają zapisanie wszystkich materiałów zawierających alergeny, używanych podczas procesu produkcji. Zalecane jest wykonanie oceny ryzyka w celu: identyfikacji i kontroli dróg zakażenia, opracowania procedur segregacji, użycia dedykowanych narzędzi i polityki personelu. Procesy znakowania produktów musza zostać w pełni potwierdzone.

 • Zarządzanie wypadkami, wycofanie produktu i identyfikacja pochodzenia produktu (klauzula 3.11)

Została przeprowadzona aktualizacja Zarządzania wypadkami, Wycofania produktu i Identyfikacji pochodzenia produktu, w celu lepszego zrozumienia mechanizmu ustalania strategii, na wypadek sytuacji kryzysowej, gdy zagrożona jest ciągłość produkcyjna i handlowa przedsiębiorstwa.

 • Bezpieczeństwo miejsca produkcji (klauzula 4.2)

W odpowiedzi na bieżące problemy, Bezpieczeństwo miejsca produkcji zostało opisane w oddzielnej sekcji. Stawiane wymagania to: kontrolowany dostęp do terenu produkcji, szkolenia załogi, zabezpieczenie magazynu materiałów oraz rejestracja i zatwierdzenie terenu produkcji.

 • Kontrola zakażenia fizycznego i chemicznego (klauzula 4.8)

Sekcja ta została rozwinięta i podzielona na podsekcje, w których opisane zostały sposoby kontroli: chemikaliów, metalu, szkła, drewna i innych substancji zanieczyszczających. Opisy zawierają dokładniejsze wskazówki dla uzyskania efektywnego systemu zarządzania.